Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.miejscowka.wroclaw.pl

Stowarzyszenie „Hallelu Jah” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Klubowego Centrum Miejscówka www.miejscowka.wroclaw.pl prowadzonego przez Stowarzyszenie „Hallelu Jah” z siedziba we Wrocławiu.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Zastosowane ewentualne skróty nie wchodzą w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Ruszczak mailowo kontakt@miejscowka.wroclaw.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 607 484 480. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Lokal gdzie odbywają się zajęcia w ramach działalności Klubowego Centrum Miejscówka znajduje się przy ulicy, przed wejściem jest wyprofilowany chodnik, który pozwala bezpośrednio wjechać wózkiem do pomieszczeń Centrum.

2. Udostępniamy toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

3. Sale, które są wykorzystywane do zajęć umożliwiają swobodę przemieszczania się (brak progów, przegród szklanych i różnic wysokości).

4. W Miejscówce znajduje się oznakowane wyjście ewakuacyjne.

5. Klubowe Centrum dysponuje precyzyjną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego z opisanymi procedurami ewakuacyjnymi.

6. Do pomieszczeń Centrum można wejścia z psem asystującym po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i przygotowaniu na to pozostałych uczestników warsztatów.

7. Osoby niedowidzące i niewidome, mogą swobodnie się przemieszczać w pomieszczeniach.

8. Przy wejściu do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową czy poruszających się na wózku inwalidzkim zamontowano dzwonek na odpowiedniej wysokości.

9. Osoby z niepełnosprawnościami, w razie potrzeby, mogą skorzystać ze wsparcia osób pracujących w Klubowym Centrum Miejscówka i wolontariuszy.

10. Na życzenie osoby z niepełnosprawnością Centrum deklaruje wypożyczenie pętli indukcyjnej lub innych urządzeń pozwalających na dostępność. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Klubowe Centrum Miejscówka współpracuje z tłumaczem polskiego języka migowego. W razie zgłoszenia potrzeby obecności tłumacza (z wyprzedzeniem) w zakresie tłumaczenia z/na język migowy, deklarujemy prośbę spełnić.

2. Uczestnicy warsztatów mają możliwość wykorzystania różnorodnych ścieżek komunikacyjnych: telefon, połączenia internetowe audiowizualne, poczta elektroniczna, wiadomości tekstowe w tym SMS, MMS, plakaty, ulotki lub przez komunikatory internetowe. Strona internetowa spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Możliwość dostępu alternatywnego. (konieczność zgłoszenia potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 607 484 480 lub mailowy pod adresem: kontakt@miejscowka.wroclaw.pl. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną prosimy wpisać w tytule wiadomości: „DOSTĘP ALTERNATYWNY”.

Skip to content